Chọn ngày
Th 4, 18-10-2017
Th 5, 19-10-2017
Th 6, 20-10-2017
Th 7, 21-10-2017
CN, 22-10-2017
Th 2, 23-10-2017
Th 3, 24-10-2017
Chọn rạp
Chọn suất chiếu