Chọn ngày
CN, 21-01-2018
Th 2, 22-01-2018
Th 3, 23-01-2018
Th 4, 24-01-2018
Th 5, 25-01-2018
Chọn rạp
Chọn suất chiếu